Projekt „Čistá Ploučnice,“ který si klade za cíl zkvalitnění pitné vody a vodních toků na severu Čech, se ve středu 27. července 2011 opět přiblížil ke svému cíli. Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zakončila realizaci další dílčí etapy, která představovala vybudování 7 154 metrů kanalizačního potrubí a 2 321 metrů vodovodních řadů ve finančním objemu téměř 76 milionů korun (vč. DPH).

„Dokončená investiční akce Severočeské vodárenské společnosti v Kamenickém Šenově, jako součást projektu Čistá Ploučnice, patří do kategorie strategických investic. Představuje významný posun v ochraně životního prostředí i zlepšení kvality života obyvatel města, protože nově je připojeno na kanalizaci a následně na čistírnu odpadních vod až 1350 obyvatel,“ řekl Petr Skokan, předseda představenstva SVS.

Dokončená akce totiž vyřešila odkanalizování těch částí města Kamenický Šenov, které byly původně odkanalizovány prostřednictvím starých dílčích jednotných kanalizačních systémů, zakončených kanalizačními výúsťmi do Šenovského potoka v jeho počátečním úseku. „Hlavním problémem dostavby bylo udržení komunikací v odpovídajícím sjízdném stavu a zajištění přístupu k jednotlivým objektům po celou dobu výstavby. Protože se v podloží nacházel čedič, který jsme museli odvrtávat a projekt je celkově rozsáhlý, snažili jsme život obyvatel v sousedství stavby omezovat co možná nejméně. Věřím, že jsme v tomto obstáli ke spokojenosti jak investora, tak občanů města Kamenický Šenov,“  dodal za vedoucího člena sdružení zhotovitelů Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER, s.r.o., který ve sdružení s Ještědskou stavební společností na zakázce pracoval 17 měsíců.

Stavba kanalizace probíhala postupně vždy minimálně na dvou místech. Celkem bylo v rámci dotované stavby položeno 6 040 metrů kanalizačních stok a 1 114 metrů odbočení, což je celkem 7 154 metrů kanalizačního potrubí. Loňské přívalové deště a záplavy, které postihly Liberecký a Ústecký kraj, se na stavbě projevily naštěstí jen okrajově a veškeré škody byly bezodkladně odstraněny. Záplavy však měly dopad na stavbu z důvodu odvolání veškerých kapacit zhotovitele k likvidaci povodňových škod v Libereckém kraji. To mělo za následek přerušení prací a prodloužení termínu dokončení stavby z konce května na konec července.

V některých ulicích souběžně s pokládkou nové kanalizace proběhla i rekonstrukce opakovaně poruchových starých vodovodních řadů, aby SVS nemusela zanedlouho provádět jejich rekonstrukci v místech s novými povrchy.