V těchto dnech byla dokončena rekonstrukce třistametrového úseku obslužné komunikace, která tvoří druhou etapu z celkem tří plánovaných etap přeložky silnice II/592 v Chrastavě. Stavba byla zahájena do měsíce po povodních a to 13. září 2010. „Projekt byl financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v oblasti podpory „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“, kde 92,5 % nákladů je hrazeno z prostředků EU a zbývajících 7,5 % nákladů je kryto z rozpočtu Libereckého kraje. Celkové dotační náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na cca 50 miliónů korun,“ řekl k projektu Martin Sepp, náměstek hejtmana pro dopravu.

„Termín dokončení byl původně stanoven až na únor příštího roku. Stavbu se ale podařilo dokončit se čtyřměsíčním předstihem, přičemž jednosměrně byla Pobřežní ulice zprovozněna již na začátku září,“ říká Robert Špott, výkonný ředitel stavební společnost SYNER.

Hlavním cílem projektu bylo především odklonit tranzitní dopravu z oblasti centra města do okrajové polohy podél řeky Jeřice na severozápadě Chrastavy. Zároveň se kvalitativně a kapacitně zlepší dopravní obslužnost této lokality, čímž se zvýší bezpečnost silničního provozu.

V rámci rekonstrukce byla zbourána stávající kamenná nábřežní zeď, která již nesplňovala podmínky na únosnost. Byla v celém rekonstruovaném úseku nahrazena tížnou betonovou zdí s kamenným obkladem a železobetonovou římsou se zábradelním svodidlem. Pro pěší byla zbudována kromě levostranného chodníku i lávka pro pěší z ocelové konstrukce o jednom poli. Lávka překonává řeku Jeřici přemostěním v délce 14,5 m. Přeložka oplocení, vyvolaná záborem části soukromých pozemků, je postavena s protihlukovou funkcí z betonových bloků, v místech památkově chráněných objektů je toto oplocení z průhledného materiálu. Nedílnou součástí stavby byly i vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí. Investorem akce byl Liberecký kraj zastoupený Krajskou správou silnic LK a město Chrastava, které financovalo nové chodníky. Zhotovitelem projektu byla společnost SYNER, s.r.o. Liberec.