Rozšíření výrobních a skladovacích ploch v areálu firmy RONAL CR s.r.o. ve Starých Čívicích je rozděleno do několika etap. V rámci realizace dojde k výstavbě nové skladovací haly SO 08c s administrativní vestavbou a napojení této haly na dopravní a technickou infrastrukturu včetně přesunu zpevněných ploch. Součástí plnění budou dále přesuny části venkovní technologie, přeložky inženýrských sítí,  HTÚ a zbudování nové objízdné komunikace, zbourání objektu SO 01a – skladu hliníku, výstavba objektu SO 09 vč. napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, doplnění zpevněných ploch IO 09b, objekt SO 10 – Pylon a dále rozšíření zpevněných ploch a komunikací – zhotovení obslužné komunikace v šířce 8,0 m při jižní části areálu, před přistavovaným objektem SO 01b,c.