Bylo provedeno odbahnění rybníka vč. odvozu sedimentu na skládky, oprava hráze, odstranění náletové dřeviny, doplnění kamenného obkladu a doplnění levého břehu kamenným pohozem. Dále byl vybudován bezpečnostní kašnový přelivu, který je řešen tak, aby vydržel nápor 200 leté vody a rybí přechod jako soustava balvanitých skluzů a nový požerák. Ve dně kašny byla zřízena hlavní výpusť. Dále byla provedena oprava historického mostu, která spočívala ve zpevnění kamenné klenby železobetonovou skořepinou, která je s původní kamennou klenbou spřažena. Stávající kamenná klenba a čelní zídky byly vyspárovány cementovou maltou. Na zděných římsách bylo osazeno nové ocelové zábradlí. V rámci biologických opatření byl zbudován ostrov s tůní. Svahy ostrova jsou zajištěny geotextílií ukotvenou dřevěnými kolíky a těžkou rovnaninou z balvanů.