Jednalo se o rekonstrukci úpravny vody Bedřichov za provozu. V rámci rekonstrukce byl do technologické linky doplněn první separační stupeň – flotace. První etapa rekonstrukce stavebně zahrnovala přítok do reakční nádrže, sanaci reakční nádrže, vestavbu flotace, odtok z flotace a nátok na filtry. Byla provedena dílčí rekonstrukce druhého separačního stupně – filtrace. Druhá etapa zahrnovala rekonstrukci čtyř filtrů, výměnu pracích čerpadel a dmychadel. Filtry byly rekonstruovány na filtry bez meziden s drenážním systémem Leopold. Filtrační písek byl nahrazen speciální dvouvrstvou filtrační náplní. Bylo doplněno měření a regulace. Práce probíhaly v areálu úpravny, převážně ve stávající hale filtrace. Součástí stavby byla sanace a rekonstrukce stávajících konstrukcí, rozvodů, strojních a elektrotechnických zařízení. Úpravna vody je po rekonstrukci dvoustupňová a dvoulinková. Maximální výkon úpravny (výroba upravené pitné vody) je 370 l/s, průměrný výkon 190 l/s. Pitnou vodou z této úpravny je zásobováno přibližně 55 000 obyvatel, především v krajském městě Liberec.