Jednalo se o most poničený povodněmi v roce 2010, který po opravě nově slouží řidičům v Libereckém kraji. Součástí díla bylo provedení demolice původního mostu a provedení výkopových prací. Založení mostu bylo provedeno na mikropilotách. Ve svahované stavební jámě byly vybetonovány nové monolitické opěry. Vlastní mostovka byla provedena jako monolitická rámová konstrukce. Součástí díla byly též zásypy za opěrami, asfaltová vozovka, izolace, kamenné obklady, zábradlí a úpravy koryta Údolského potoka a oprava objízdných tras. Práce byly provedeny formou design & build.