Tato stavba vodního díla navazuje na již vybudovaná protipovodňová opatření ve městě Jablonec nad Nisou. Modernizuje a zkapacitňuje původní vodohospodářské objekty a doplňuje objekty nové. Stavba je realizována při zachování protipovodňových ochranných funkcí vodní nádrže Mšeno a přilehlých přívodních štol. Jedná se o zkapacitňující úpravy rozdělovacích objektů na Lužické a Bílé Nise, o rozšíření profilu stávající přívodní štoly, o vybudování vtokového objektu s navazující novou odpadní štolou zaústěnou do výústního objektu jenž je součástí soutoku Lužické a Bílé Nisy. Stavba zahrnuje stavby vodohospodářských objektů, ražené i hloubené štoly, šachty, opěrné zdi, úpravy komunikací, přeložky a přípojky inženýrských sítí, terénní úpravy, technologická zařízení provozních souborů (stavidla a segmentové uzávěry ovládané servopohony) a řídicího systému související s bezpečným převodem povodňových průtoků přes vodní dílo Mšeno jakožto ochranu města Jablonce nad Nisou, tak i měst níže po toku. Ražby štol byly prováděny observační metodou (tzv. technologie NRTM), vč. primárního ostění stříkanými betony a definitivního ostění z železobetonu. Rozdělovací objekty jsou řešeny jako monolitické konstrukce s kamenným obkladem.