V celé obci byla ve dvou etapách vybudována síť stok splaškové kanalizace, které jsou vedeny převážně v komunikacích. Síť obsahuje gravitační stoky a výtlaky. Je napojena na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod. Součástí stavby bylo provedení veškerých zemních prací, oprava povrchu komunikací, zřízení nové komunikace k ČOV, zřízení dočišťovací nádrže a úprava vodoteče.