Jednalo se o rekonstrukci stávajícího vodovodu HDPE DN110 v celkové délce 648,3 bm vč. přepojení domovních přípojek DN32 v celkové délce 137 bm a vyvložkování stávající kanalizační stoky z kameniny DN300 v celkové délce 169,5 bm. Součástí prací byla i obnova povrchů zasažených stavbou (asfaltové komunikace, travní a betonové plochy).